สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดุษฎี ทรัพย์บัว

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
(Ms. Dudsadee Sapbua)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
(Ms. Thippika Thorarit)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. สุภาวดี นาคบรรพ์ (ลาศึกษาต่อ)
(Asst. Prof. Supawadee Nakban)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
(Ms. Sawittree Nuwongsri)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
(Ms. Sirinthip Suttapong)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
(Asst. Prof. Saowapan Palasuwan)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปัทมา กาญจนรักษ์

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
(Ms. Patthama Kanjanarak)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
(Ms. Chadawan Sirijarukul)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
(Mr. Makharerk Chouchuay)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
(Ms. Tussanawalai Tuntiekaratana)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร. ธนะวิทย์ เพียรดี
(Dr. Thanawit Piandee)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
(Ms. Jutamas Chaopipattana)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
(Asst. Prof. Piyanee Phetsreechoung)

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

นวลรัตน์ วัฒนา

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
(Dr. Nuanrath Wattana)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

นายกฤษณ์ นวลจันทร์
(Mr. Krit Nuanjan)

กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

ดร. กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
(Dr. Kanokwan Thaipradit)

จริยา เกิดไกรแก้ว

นางจริยา เกิดไกรแก้ว
(Mrs. Jariyar Kerdkraikaew)

ผศ. ดร.ชารินี ใจเอื้อ
(Asst. Prof. Dr. Charinee Jaiuea)

นางสาวยุวศรี อวะภาค
(Ms.Yuwasri Awapak)

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัฒนพล ชุมเพชร

ผศ. วัฒนพล ชุมเพชร (ลาศึกษาต่อ)
(Asst. Prof. Wattanapon Chumphet)

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
(Asst. Prof. Benjawan Khunrit)

Albert Richard Kirsten

Mr.Albert Richard Kirsten
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค ภาษาอังกฤษ

 3,440 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้