มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้

ทั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนที่ ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อ พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 1,545 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้