“ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ศึกษาดูงาน การจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Zoom meeting”

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ในหัวข้อ “การจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” รับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การดำเนินงานของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากผู้บริหารและคณาจารย์ศูนย์การศึกษา ตรัง โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง กล่าวต้อนรับ ดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์ และอาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล ร่วมนำเสนอ ณ ห้องเรียนออนไลน์

 263 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากร ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 302 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน” โดย ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก (International Language) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด และยังเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ทั่วโลกเป็นจำนวนมากที่สุด ภาษาอังกฤษได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้คนทั่วโลกควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแง่มุมของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning model) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันจะส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน”

 749 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง จัดโครงการ Master Chef and Exclusive Work Shop 2021 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ Master Chef and Exclusive Work Shop 2021 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564

 134 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง แนะแนวการศึกษาต่อรับสมัครนักศึกษาใหม่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากร เดินทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รอบโควตา TCAS 64

 127 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมเรียนรู้ตำนานโนราห์ และวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดย ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรมเรียนรู้ตำนานโนราห์ และวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ รำมโนราห์

 134 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน ด้วย Microsoft Office”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน ด้วย Microsoft Office แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ

 146 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบชุดมีด ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบชุดมีด ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

 165 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio TCAS 64

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรอบ Portfolio ระบบ TCAS 64

 165 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 138 ผู้เข้าชมทั้งหมด