ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง งดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง งดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 เนื่องในวันหยุดปีใหม่

 236 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จัดการประชุมแผนการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ Smart Chef Program (SCP)”


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนการดำเนินงานและการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart Chef Program (SCP) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำโดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ นำโดย นายอีรฟาน สุหลง ผู้จัดการโรงเรียน และเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้แก่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม หอพักนักศึกษา อาคารหอประชุม ห้องวิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม DP11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 280 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุม จิบกาแฟ :ดูแลนักศึกษา (ภาคปฏิบัติ)


คณะบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมจิบกาแฟ :ดูแลนักศึกษา (ภาคปฏิบัติ) ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 254 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสอบโทอิค


สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดสอบโทอิค (TOEIC) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง ๑๒๑๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒) หรือ สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/33OqsEr
หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการสมัครและเข้าสอบ ดังนี้
๑) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน และบัตรต้องหมดอายุหลังวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
๒) บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวบุคลากรที่มีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน และบัตรต้องหมดอายุหลังวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
๓) ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับนักศึกษา ๑,๒๐๐ บาท และบุคลากร ๑,๘๐๐ บาท *** นักศึกษารหัส ๖๐ ที่สมัครสอบในรอบนี้ หากผลสอบ TOEIC ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถนำผลสอบสมัครอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิตโทอิค” (รุ่นที่ ๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 245 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครคอร์สอบรม “พิชิต TOEIC1-2” รุ่นที่ 3


สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครคอร์สอบรมพิชิต
กำหนดการรับสมัครอบรม รายละเอียด
๑. ผู้สมัคร (ทุกรหัส) ที่มีผลสอบ TOEIC แล้วจึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครอบรม “พิชิตโทอิค” ได้ ๒. หลักสูตร “พิชิตโทอิค ๑” สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEIC ระหว่าง ๐ – ๓๔๙ คะแนน
๓. หลักสูตร “พิชิตโทอิค ๒” สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ ๓๕๐ คะแนน ขึ้นไป แต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพิชิตโทอิค ๑
มาแล้ว เท่านั้น
๔. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๕. ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท (สมัครอบรมได้คราวละ ๑ หลักสูตร)
๖. ช่องทางการสมัคร ดังนี้
๖.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง ๑๒๑๓) อาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/32WTbXg
ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครและเข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) และมีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้ผลสอบสมัครอบรมภาษาอังกฤษพิชิตโทอิค (รุ่นที่ ๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 208 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้