TOEIC word of the day 19 February, 2021


TOEIC word of the day 19 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 19 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 200 ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้
1. เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th/
2. เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกเมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
4. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบความถุกต้องก่อนกดบันทึก

หมายเหตุ : นักศึกษาสามาถแก่ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบบริหารการศึกษาได้จำนวน 1 ครั้ง หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 10,997 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC)สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC)
สอบวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2M07wNy
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้สมัครและเข้าสอบ
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคคลากร ***ทั้ง 2 บัตร ต้องหมดอายุหลัง 6 มิ.ย. 64 และมีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน
3) ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,200 บาท (สำหรับนักศึกษา) หรือ 1,800 บาท (สำหรับบุคลากร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Inbox ILAC SuanDusit University
หรือ Line: ilac_sdu

 202 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 18 February, 2021


TOEIC word of the day 18 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 18 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 213 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 17 February, 2021


TOEIC word of the day 17 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 17 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 238 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

TOEIC word of the day 16 February, 2021


TOEIC word of the day 16 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 16 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 219 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 2/63 (AEC)ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 2/63 (AEC) สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th/ และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำร้องยื่นขอสำเร็จการศึกษา พิมพ์จากระบบบริหารการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นสีฟ้า)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
ยื่นสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนศูนย์ตรัง โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการใช้งานระบบได้ตามเอกสารแนบ

 276 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมตอบแบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมตอบแบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ง่าย ๆ เพียงแสกน QR code หรือ คลิกที่ลิ้งค์ https://forms.gle/Xf7RoMC6cZ23wA2Z6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2564

 260 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 15 February, 2021


TOEIC word of the day 15 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 15 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 228 ผู้เข้าชมทั้งหมด