TOEIC word of the day 25 February, 2021


TOEIC word of the day 25 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 25 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 303 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 138 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 24 February, 2021


TOEIC word of the day 24 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 24 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 313 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์


คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัคร โครงการบารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาสามารถรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ได้ ดังนี้

 375 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้ชีวิตตามวิถี “ปกติใหม่” New normal

คลิปวิดีโอฝากประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 130 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 23 February, 2021


TOEIC word of the day 23 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 23 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 331 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางอบรม TOEIC ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ประกาศตารางอบรมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ภาคการเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563

 260 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน Onsite สำหรับนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ


ตารางเรียน Onsite สำหรับนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เริ่มเรียนวันที่ 2 มีนาคม 2564 ดังนี้

 205 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการ ประจำเดือน มีนาคมกิจกรรมวิชาการประจำเดือน มีนาคม 2564 สำหรับนักศึกษา

กิจกรรมวิชาการประจำเดือน มีนาคม 2564 สำหรับผู้สอน

 200 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 22 February, 2021


TOEIC word of the day 22 February, 2021

TOEIC Idiom for the day 22 February, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 251 ผู้เข้าชมทั้งหมด