ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
📚 ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
📰 ชื่อบทความวิจัย การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 913 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย
📚 ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
📰 ชื่อบทความวิจัย ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 821 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคการเรียที่ 1/2565


รายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคการเรียที่ 1/2565

 668 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษา และ บุคลากรสายวิชาการ มสด.ศูนย์ฯ ตรัง ประจำเดือน ก.ค.65


กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษา และ บุคลากรสายวิชาการ มสด.ศูนย์ฯ ตรัง ประจำเดือน ก.ค.65 ดาวน์โหลดเลย!!!
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

 545 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Interfere (อินเทอะเฟีย-)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : ก้าวก่าย, รบกวน

Synonyms (คำพ้อง) : Meddle, Intercede.

Example (ตัวอย่าง) : He government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.

 1,564 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Institute (อีน-ซทิทยูท)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : สถาบัน, องค์กร

Synonyms (คำพ้อง) : establish, found.

Example (ตัวอย่าง) : He work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.

 1,459 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/3038

 352 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าชั้นปีที่ ปี2-5 (รหัส64-61)ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าชั้นปีที่ ปี2-5 (รหัส64-61)ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/3026

 358 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Implement (อีม-พลิเม็นท)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : เริ่มนำไปใช้

Synonyms (คำพ้อง) : Start, achieve,enforce.

Example (ตัวอย่าง) : The changes to the national health system will be implemented next year.

 1,586 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ ชั้นปี 2-5 รหัส 64,63,62,61 เท่านั้น


ประกาศ สำหรับรายใหม่
ชั้นปี 2-5 รหัส 64,63,62,61 เท่านั้น
1.ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ.Connect
หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
2.เข้าไปกรอก “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)”ที่ https://forms.office.com/r/uFVLDuVfSv
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/2991

 638 ผู้เข้าชมทั้งหมด