คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Expand (เอ็คซแพนด)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : ขยาย, เพิ่มมากขึ้น

Synonyms (คำพ้อง) : extend,broaden,widen.

Example (ตัวอย่าง) : They expanded their retail operations
during the 1980.

 1,588 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2564


แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2564 สำหรับนักศึกษา รหัส 62-63

ดาวน์โหลดตารางเรียนฉบับใหม่ได้ที่นี่

 480 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรม TOEIC


คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรม TOEIC เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)​ วิทยากรโดย อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล และ Mr. Albert Kirsten จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม​ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดุสิตขจร

 231 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง จัดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) สำหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 33 คน

 227 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมสาธิตการทำข้าวตังจากข้าวเบายอดม่วง ณ วิสาหกิจชุมชนชาวนา ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด


วันที่ 24 พ.ค.2565 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ดร.นวลรัตน์ วัฒนา อาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาหาร เริ่มจากการทำแผนธุรกิจ นำมาสู่การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีต้นทุน การตั้งราคา การทดลองตลาด โดยกิจกรรมดังกล่าว นอกจากมีเป้าหมายพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความใกล้ชิดกับชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวอนุรักษ์ของจังหวัดตรัง มาจากพื้นที่นาในชุมชนวังคีรี การให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ที่มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง เป็นการพัฒนานักศึกษาได้หลากหลาย เช่น การทำงานร่วมกัน การกล้าแสดงออก การสื่อสาร การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อีกทั้งทำให้เกิดความสุขจากการเป็นผู้ให้ความรู้แก่คุณลุง คุณป้า พี่ ๆ สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนชาวนาวังคีรี ที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยได้สาธิตวิธีการหุงข้าวเบายอดม่วง วิธีการรีดข้าวที่หุงสุกแล้ว วิธีการขึ้นรูป วิธีการตากแห้ง วิธีการทอด วิธีการผสมหน้าข้าวตัง วิธีการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให้รายละเอียดต้นทุนต่อชิ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้อีกด้วย

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการประกอบอาหารไทยให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้อง สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับผู้ทดสอบ ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว/แม่ครัว1) ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตรัง ให้เป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ

 198 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ศูนย์การศึกษา ตรัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 263 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Drastically (ดแรซ-ทิแค็ลลิ)

ชนิดคำ : Adverb

แปลว่า : อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ

Synonyms (คำพ้อง) : greatly, intensely.

Example (ตัวอย่าง) : The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.

 1,700 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ หอเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ผ่านระบบ Metaverse โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “Work life balance” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและมีประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ คุณอาดานาน ชลาชล ผู้ประกอบการ สลามเบเกอรี่ ขนมและเบเกอรี่ฮาลาล และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่นและจิตอาสา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมในกิจกรรม

 294 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กำหนดการ นำส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ประชาสัมพันธ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
กำหนดการ นำส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรฯ รวบรวมไฟล์ นำส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ

 293 ผู้เข้าชมทั้งหมด