ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ได้รับรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร Design Engineering


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มสด.ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ได้รับรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร Design Engineering ISSN: 0011-9342 Year 2021 Issue: 8 Pages: 8203-8216 ชื่อบทความ “Structural Equation Model of The Development of Marketing Communication
Strategy for Creative Tourism of Na Muen Si Sub-district, Na Yong District, Trang Province, Thailand”

 422 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขาดสอบปลายภาคการศึกษาต้องทำอย่างไร


แนวปฏิบัติเมื่อขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องทำอย่างไร

 380 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564
สามารถ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชา ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2564 ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/6F6U7YizzGgYgV5m

***หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 แต่รายวิชาไม่เปิดให้ลงทะเบียน (กรณีรายวิชานอกแผนการเรียน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน (งานวิชาการและให้คำปรึกษา)
โทร 075-500-888#6805 ค่ะ

 467 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนการศึกษา“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ปีการศึกษา 2564 เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนการศึกษา“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ปีการศึกษา 2564 เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ดังนี้

 415 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ อาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต


💐ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ อาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
🌺เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักงานการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
💐สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 290 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษากรอกข้อมูล เพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเรียน ของภาคการศึกษาที่ 2/2564


นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรอกข้อมูล เพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเรียน ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สามารถยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2564- 5 ม.ค.2565) ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/X9XJRSGBGGaraXks7 หรือ สแกน QR code

 309 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษา ตรัง รับมอบทุนการศึกษา “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง”


คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษา ตรัง รับมอบทุนการศึกษา “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง” คุณวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นจำนวน 50,000 บาท ในชื่อทุน “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง” ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบทุนการศึกษา วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ ศูนย์การศึกษา ตรัง

 204 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รวมแนวคิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2021

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtu.be/qnMtCybVPJM

ปิดประตูฟัง “อธิการบดี” พูด https://youtu.be/ltKhyaxgACk

ตัวตนของผู้บริหาร https://youtu.be/H2YAgY8uxZk

มองแบบผู้บริหารสถานศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=zXQUsDozyEQ

คิดและทำอย่างผู้บริหารสถานศึกษา https://youtu.be/VSU_rdLUaqk

ผู้บริหารยุคใหม่ https://youtu.be/t71BjmhTtv8

การอบรม Hybrid Teaching https://youtu.be/erV68xPzRZ8

อุดมการณ์แห่งวิชาชีพผู้บริหาร https://youtu.be/iQ2FwuikRoM

ครูยุคใหม่ https://youtu.be/Avea2Ip7rIQ

ผู้บริหารในยุค New Normal https://youtu.be/umBqqH2IL8s

ครูในศตวรรษที่ 21 https://youtu.be/wLGOvVRSVuo

นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ https://youtu.be/AjW3LIBpmMc

การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร https://youtu.be/ed9DSIG5DaI

นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtu.be/wM9di0ssVsw

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers https://youtu.be/KoLVLZACEks

วิถีชีวิตใหม่ของ”ครู” https://youtu.be/D0qu1015mnM

“ใจ”ของผู้บริหาร รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน https://youtu.be/2YYF7EQ5VBU

จิบกาแฟ : ขอที่ยืนในสวนดุสิต https://youtu.be/VxmxTiCoJDQ

ผู้นำแห่งยุคสมัย https://youtu.be/Nd9Pxk7vmls

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=dw7opEq9-go

ข้อมูล : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 6,024 ผู้เข้าชมทั้งหมด