ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM


วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา และประกาศผลการประกวดบทกลอนวันไหว้ครู หัวข้อ “ครูไทยยุคโควิด” ได้แก่ น.ส.วิลาวัลย์ เกาะสมัน และน.ส.พิมพิศา ยี่สุ่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 245 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการส่ง เสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐาน รากของประชาชน 75 ชั่วโมง : หลักสูตรงานตกแต่งสถานที่ (การจับจีบผ้า และ การจัดแต่งดอกไม้) จำนวน 2 รุ่น ณ เทศบาลตำบลนาวง และเทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 23 ตุลาคม 2564 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง

 212 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครสมาชิก ชมรม Drama Club


ครั้งแรกของ มสด.ศูนย์ฯ ตรัง กับการแสดงความสามารถด้านร้องเพลง เต้น การแสดง มายากล หรือ การแสดงตลก ทุก ๆ ความสามารถ อย่ารอช้า Come join the drama club and be part of “Suan Dusit’s got talent” (girl selfie)(girl selfie) เรายังรับสมัครผู้จัดการเวที ช่างเทคนิคเสียงและแสง นักออกแบบเครื่องแต่งกายและฉาก และ ช่างแต่งหน้า ฯลฯ ร่วมสนุกกับเรา แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมการแสดง Scan Qr Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มของเรานะคะ

 217 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”

 228 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์อาสาสมัคร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากข้าว เพิ่มยอดขายสร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เวลา 09.00-11.00 น. วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

 230 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เปิดรับสมัครสมาชิกชมรม ปีการศึกษา 2564


เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชมรมที่ตนเองสนใจ ผ่านการแสกน QR code หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ https://forms.gle/xUcunrBZZePWZzQ56

 233 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำเดือนตุลาคม 2564


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยจัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ MS TEAMS วันอังคารที่ 26 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00 น.

 249 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แนะนำ แอพพลิเคชัน สำหรับฝึกฝนข้อสอบ TOEIC ด้วยตนเอง กับ แอพ CM TOEIC


คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแนะนำ แอพพลิเคชัน สำหรับฝึกฝนข้อสอบ TOEIC ด้วยตนเอง กับ แอพ CM TOEIC ดาวน์โหลดฟรี ใช้งานงาน สะดวก ใช้เวลาในการทำข้อสอบเพียงวันละ 2 ชม. เท่านั้น ทำเสร็จ ผลทดสอบออกทันที รวดเร็ว ทันใจ อย่ารอช้า โหลดเลย!!!

 644 ผู้เข้าชมทั้งหมด