ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดรายวิชา ภาคการเรียนที่ 2/2563


ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดรายวิชา ภาคการเรียนที่ 2/2563

 268 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่สายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี และคณะนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินกิจกรรม “โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่สายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” กิจกรรมที่ 1 : การอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR)” กิจกรรมที่ 2 : การทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสอนดำน้ำเลตรังไดร์วิ่ง Laytrang Diving Padi Dive Center และสระว่ายน้ำ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

 260 ผู้เข้าชมทั้งหมด

การลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/63 (ระบบ AEC)


การลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/63 (ระบบ AEC) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 63 ผ่านทางระบบ academic.dusit.ac.th

สำหรับนักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://youtu.be/GeYRiN6AN_w

 244 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูบุคลากร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน สถานที่การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม หอพักนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้การต้อนรับ

 319 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการ “ลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช๊อป”


โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “ลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช๊อป” ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกทำขนมเบเกอรี่เรียนรู้ร่วมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์และบุคลากร ร่วมกันเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 14


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 14 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านอาหารให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอารและโภชนาการบนเรือ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการประกอบอาหารเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในอนาคต ณ ห้องปฎิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563

 212 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563


นักศึกษาสามารถเข้าประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านทาง www.eassessent.dusit.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563

 212 ผู้เข้าชมทั้งหมด