ประวัติ

ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
ชื่อ นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail  tussanawalai_tun@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6844
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2554 ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/การจัดการการท่องเที่ยว
 • ด้านการโรงแรม (การบริการส่วนหน้า, งานอาหารและเครื่องดื่ม)
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • จิตวิยาการบริการ/มนุษยสัมพันธ์
Certificates
 • บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader License) เลขที่ 47/0171/2556. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • บัตรมัคคุเทศก์ (ทั่วไป/สีบรอนส์เงิน) (Tourist Guide) License 41-03147. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ASEAN MRA on Certificate Program in Nation Master of Trainer (Front Office). Bangkok University, Thailand and William Angliss Institute, Melbourne, Victoria Australia.
 • Certificate of Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 7th Ever MICE Curriculum. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
 • Certificate of มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประเภทห้องประชุม. MICE Capabilities.
 • MICE Working Standard Manual for MICE Coordinator and MICE Operation Planner (Thailand)
 • Coffee Workshop. BONCAFE (Thailand)Ltd.
 • Certificate of Completion : National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT): สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
 • วุฒิบัตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1” : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทความวิจัย
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และชฎาวรรณ ศิริจารุกุล.(2561).แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง.งานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 : การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยทักษิณ.(หน้า 4 ). สงขลา: ห้างหุ้นส่วนสามัญหาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์.
Tussanawalai Tuntiekarat. (2017). Students’ Attitudes Towards the Sustainable Tourism Management Course and Study Results, Trang Center, Suan Dusit University. ASEAN JOURNAL OF EDUCATION. 3(1), 43-58.
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และนบ ศรีจันทร์. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017) : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ.(หน้า 507-519 ).
Thanawit Piandee, Benjawan Khunrit, Tussanawalai Tantiakerat, Chadawan Sirijarukul and Swetttachat Nakachat. (2017). The potential of Peranakan cultural touirism attraction in Trang. The 4th International and 3th  National Conference Environmentol Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Intergrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University. (pp 37-39 ). Hatyai Campus: Prince of Songkla University.
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์. (2559). เจตคติต่อรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง.ใน การประชุมวิชาการประดับชาติ การวิจัยเพื่อการเรียนรู้: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หน้า 64). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์. (2559).  การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.(หน้า 146 ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์. (2558). การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง.ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (หน้า 176 ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

 280 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้