ประวัติ

ชื่อดร. ธนะวิทย์ เพียรดี
ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mailthanawit_pia@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6844
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา/สาขาที่จบมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
พ.ศ. 2551ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2557ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2559บธ.บ.(การท่องเที่ยว)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2552บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2560ปร.ด.(การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
 • ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
 • ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Certificates
 • บัตรมัคคุเทศก์ (ทะเลและชายฝั่ง/ สีเหลือง) (Tourist Guide) License 48-01218. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • Certificate of Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 5th Ever MICE Curriculum. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
 • Certificate of the Asean Green Hotel. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • Certificate of Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 7th Ever MICE Curriculum. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
 • บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader License) เลขที่34.0151/2562  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • บัตรมัคคุเทศก์ (ทั่วไป/สีบรอนส์เงิน) (Tourist Guide) License 31-07399. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
คณะกรรมการ/คณะกรรมการที่ปรึกษา/วิทยากร
 • เลขานุการโครงการวิจัยเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
 • เลขานุการโครงการวิจัยเรื่องความปลอดภัยของอาหารในชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีรายงานวิจัยเรื่องความงบประมาณ 2557
 • เลขานุการโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาของเทศบาลนครตรัง ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขา “รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” (ASEAN Clean Tourist City Standard)
บทความวิจัย
ธนะวิทย์ เพียรดี, นันทรัตน์ ชวนานันท์ และ ปิยธิดา เส็งหลวง. (2563). การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ชุมชนหนานมดคัน บ้านสะพานยาง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563. หน้า 125-136.
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2562). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปอรานากันในเขตพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2562, หน้า 8-23.
ธนะวิทย์ เพียรดี, นันทรัตน์ ชวนานันท์ และ อรยา เอียดปาน. (2563). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “กรณีศึกษา : ถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563. หน้า 85-96.
ธนะวิทย์ เพียรดี และ วนิดา อ่อนละมัย. (2562). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน, คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562. หน้า 129-144.
ธนะวิทย์ เพียรดี และ อมราวดี คำบุญ. (2562). มิติใหม่โรงแรมในมหาวิทยาลัยกับผลิตภัณฑ์สีเขียว กรณีศึกษา โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเสริมสร้าง ร่วมสมัย” คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562. หน้า 92-97.
ธนะวิทย์ เพียรดี และ วนิดา อ่อนละมัย. (2562). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเสริมสร้าง ร่วมสมัย” คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562. หน้า 215-223.
อมาวสุ เช้าฉ้อง, กัญญาภรณ์ ปล้องใหม่, ศิริประภา อันตรัตน์, ธนะวิทย์ เพียรดี และ ชารินี ใจเอื้อ. (2562). ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562. หน้า 13-25.
สุวิมล พลอินทร์, นันทรัตน์ ชวนานันท์, ธนะวิทย์ เพียรดี และ เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: ถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562. หน้า 48-57.
มลิวัลย์ สมพงค์, ปิยธิดา เส็งหลวง, จตุรงค์ บุญขันธ์ และ ธนะวิทย์ เพียรดี. (2562). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562. หน้า 26-37. 
ปาริสา กานต์ฎีกานนท์, กรรณิการ์ หลีเหม, ธนะวิทย์ เพียรดี และ เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562. หน้า 38-47.
จตุรงค์ บุญขันธ์, อินทิรา ไพรัตน์ และ ธนะวิทย์ เพียรดี. (2562). แนวทางการส่งเสริมส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชนเมืองกันตัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562, หน้า 75-85.
Thanawit Piandee and Pannapa Khiewnoi. (2018). Strategic Management for Agro Tourism Case study: Nampong District, KhonKaen Province. LAMS NICE 2018 (Liberal Arts and Management Sciences National and International Conference and Exhibitions). pp. 52-67. 
ธนะวิทย์ เพียรดี, อินทิรา ไพรัตน์ และเศวตฉัตร นาคะชาติ. (2561). แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเมืองตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561, ในประเด็นท้าทายในอุตสาหกรรมบริการ “ท่องเที่ยววิถีไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนา” คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. วันที่ 17 สิงหาคม 2561.หน้า 55- 76.
Thanawit Piandee, Benjawan Khunrit, Tussanawalai Tantiakerat, Chadawan Sirijarukul and Swetttachat Nakachat. (2017). The potential of Peranakan cultural touirism attraction in Trang. The 4th International and 3th National Conference Environmentol Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Integrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University, pp. 37-39.
Thanawit Piandee, Makharerk Chouchuay, Chadawan Sirijarukul and Charinee Jaiuea. (2017). Guidelines of the marketing mix and integrated marketing communication into environmental and society responsibility accommodation management of Kwanmor Hotel, Khon Kaen University. The 4th International and 3th National Conference Environmentol Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Intergrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University, January, 2017. pp. 21-23.
Thanawit Piandee. (2017). The guideline to the development of the interpretation of Cultural Heritage tourism of Mueung city, Trang Province. 21th International joint, World Cultural Tourism Conference 2017, 7th World Tourism Conference 2017, J.F.Oberlin University, Tokyo, Japan. pp. 168-177.
ธนะวิทย์ เพียรดี และ มัลลิกา เจแคน. (2560). แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, หน้า 318-328.
เศวตฉัตร นาคะชาต และ ธนะวิทย์ เพียรดี. (2560). ทัศนคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery / Inquiry) ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการของนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, หน้า 111–112 (บทคัดย่อ).
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2560). แรงจูงใจและความพึงพอใจที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, หน้า 236-241.
ธนะวิทย์ เพียรดี และมาฆฤกษ์ ชูช่วย. (2559). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของที่พักแรมที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กรณีศึกษา โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมหาดใหญ่ วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, หน้า 1233-1247.
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2559). ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, หน้า 1219–1232.
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2559). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. The 8th Walailak Research National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8, หน้า 191-200.
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2558). การศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อวิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้า 1173-1184.
ธนะวิทย์ เพียรดี. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวและ วิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้า 210-220.

 384 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้