ประวัติ

ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์
ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mailsupawadee_nak@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2550 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • ารแปรรูปอาหาร   
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • อาหารเอเชีย         
  • สถิติและการวางแผนการทดลองวิจัยในอาหาร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
  • สุภาวดี นาคบรรพ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี, ทิพย์พิกา  ธรฤทธิ์, ดุษฎี  ทรัพย์บัว, และสิรินทร์ทิพย์  สุตตาพงค์.(2560). การศึกษาผลการเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเปรียบเทียบกับการใช้ความร้อนแบบถุงเพาซ์ต่อคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้: เคาหยก. ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
บทความวิจัย
Nakban, S., Nuwongsri, S., Sapbua, D., Thorarit, T. and Suttapong, S. (2019). Petitioning for the Geographical Indication (GI) Symbol Usage on “Trang Roast Pork” Manufacturing Process. Journal of Multidisciplinary in Social Science.15 (1), 90-98.
รางวัลที่ได้รับ
ปี รางวัล
2019 ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จาก The HigherEducation Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร
2014 ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Chicken และเหรียญทองแดง ประเภท Free Style Pasta ในรายการ16th FHC China International Culinary Arts Competition 2014

 310 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้