ประวัติ

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
ชื่อ นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail sawittree_nuw@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2552 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
  • ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
  • ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ 1
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
  • สุภาวดี นาคบรรพ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี, ทิพย์พิกา  ธรฤทธิ์, ดุษฎี  ทรัพย์บัว, และสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์.(2560). การศึกษาผลการเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเปรียบเทียบกับการใช้ความร้อนแบบถุงเพาซ์ต่อคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้: เคาหยก. ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  • การพัฒนามาการองเสริมจมูกข้าว ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรเจทดแทนด้วยถั่ว ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
บทความวิจัย
สาวิตรี ณุวงศ์ศรี.(2562) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาโดยทดแทนด้วยแป้งข้าวสังข์หยด.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. (หน้า 1012-1018) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สาวิตรี ณุวงศ์ศรี (2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรเจทดแทนด้วยถั่ว.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28, วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
สาวิตรี ณุวงศ์ศรี (2561) ขนมเปี๊ยะเมืองตรังกับมิติทางประวัติศาสตร์ โภชนาการ และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร.วารสารคหเศรษฐศาสตร์.ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม- สิงหาคม 2561.หน้า 27 – 41.
Fuengtura, W., Pisanusan, P., & Nuwongsri, S. (2016).Supplementation in Macaron Product with Ricegerm. In N. Powijit (Ed.), PSU Trang National Conference on Research across Discipline 2016. Trang. Thailand: Prince of Songkha University. 389-391.

 275 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้