ประวัติ

กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
ชื่อดร. กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
E-mailkanokwan_tha@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2563 ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • Information Technology
 • ผลิตสื่อ Graphic / Multimedia ด้วยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign, Kinemaster- Video Editor, Vegas
 • Social Media Marketing
Certificates
 • Google Certified Educator: LEVEL1 โดย Google for Education
 • IC3 Digital Literacy Certification (Key Application, Living Online, Computing Fundamentals)
 • The Information Technology Passport Examination(IP) ภายใต้ The Information Technology  Professionals Examination (ITPE) Program โดย NSTDA Academy of Thailand and the Information-Technology Promotion Agency(IPA) of Japan
 • Microsoft Office Specialist (Office Word 2016, Office 2010) Microsoft Corporation.
 • Microsoft Certified Professional Developer (Web Developer) Microsoft Corporation.
 • Microsoft Certified Technology Specialist (.Net Framework2.0, Web Application) Microsoft Corporation.
วิทยากร
 • วิทยากรหลักสูตร E-Commerce สำหรับ OTOP ตรัง: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
 • วิทยากรหลักสูตร E-Commerce for Entrepreneur รองรับ Thailand 4.0 รุ่น 1-3 ตรัง: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
บทความวิจัย
กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส และกนกวรรณ ไทยประดิษฐ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับร้านอาหารออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 13(2). เผยแพร่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์. (2562) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. (หน้า 952-957) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ, กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส. (2562). การพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สำหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 DIGITAL TECHNOLOGY FOR SUBSTAINABLE WELLBEING AND SMART SOCIETY. (หน้า 1330-1341). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์. (2559). เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ : คุณลักษณะของความต่างที่เป็นตัวเลือกระหว่างเฟซบุ๊ก ไลน์และอินสตาแกรม. วารสารนักบริหาร. 36(2), 24-38.
จักรพันธ์ ฤทธิ์มาก กิดาการ อ่อนสง กนกวรณ ไทยประดิษฐ และกฤษณ์ นวลจันทร์. (2559). หนังสือเสริมการเรียนรู้ ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเออาร์ เรื่อง เทพารักษ์ กับคนตัดไม้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”. (หน้า131-136). ตรัง:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
พิเชษฐ์ ไพรัตน์ สหรัญ สร้อยสน สจพล อักษมณาภา กฤษณ์ นวลจันทร์ และกนกวรรณ ไทยประดิษฐ. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงและการสะกดคำภาษาไทย. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559. (หน้า 359-366). สงขลา:โรงแรมบุรีศรีภู.
จุฑามาศ เมืองแก้ว ปาริชาติ ธารากิจ มยุรี แก่นแก้ว แพรวพรรณ สมสู่ และกนกวรรณ ไทยประดิษฐ. (2558). การพัฒนาสื่อความรู้เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่องรอบรั้วอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้าสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 4” .(หน้า 164-169). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

 605 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้