แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว อย่างมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดย : ธนะวิทย์ เพียรดี และวนิดา อ่อนละมัย
ปี พ.ศ. : 2561