บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU Directions : The Road to Success”


บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU Directions : The Road to Success”คณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ ผ่านระบบ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype for Business ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา

 192 ผู้เข้าชมทั้งหมด

Suan Dusit Trang Elegant Dinner Night 2020


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดงาน Suan Dusit Trang Elegant Dinner Night 2020 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน กรุงเทพฯ เป็นเชฟผู้ควบคุม ร่วมด้วยอาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ และอาจารย์ปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รังสรรค์เมนูอาหาร อาทิเช่น Two way quail, Swedish salmon soup, Blueberry Cheese Tart and Gooseberry ให้บริการแก่แขก ภายใต้บรรยากาศสุดพิเศษ. งาน Suan Dusit Trang Elegant Dinner Night 2020 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และนักศึกษาสาขาวิขาการท่องเที่ยวและบริการ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา งานดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

 120 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรเดช รักไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง”


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรเดช รักไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

 209 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 132 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ตามเอกสารนี้นะคะ

 109 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ) ปีการศึกษา 2563


รับสมัครทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ) เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 48 ทุน

สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่คุณ สุชาดา ศรีปล้อง (พี่แจ้ว) ที่ห้องสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตตั้ง ตรัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม พี่แจ้ว โทร 08 1172 9599

 129 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารินี ใจเอื้อ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารินี ใจเอื้อ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุริจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563

 72 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเตรียมงาน “SUAN DUSIT TRANG ELEGANT DINNER Night 2020


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมงาน SUAN DUSIT TRANG ELEGANT DINNER Night 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ ห้องประชุม DP11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 72 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองตรัง (กบอ.)ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองตรัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธาน

 67 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 67 ผู้เข้าชมทั้งหมด