คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมวางแผนร่วมกับคณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว


คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมวางแผนร่วมกับคณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 4 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมเวทีกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมินผลทางสุขภาพฯ


คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมเวทีกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมินผลทางสุขภาพฯ

 4 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนา “แอปพลิเคชั่นและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”


สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนา “แอปพลิเคชั่นและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”

 3 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดตามเอกสาร

 106 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง “รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563”


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมิน มาพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ กรรมการ นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ เลขานุการ โดยดำเนินการตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Microsofts Teams เวลา 08.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

 108 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการสัมมนาออนไลน์ “แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”


ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาออนไลน์ “แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานนี้สัมมนาฟรี วันที่ 29 ก.ค.64 ผ่าน Line meeting ร่วมสัมมนาโดย Scan Qr Code ดังภาพ นะคะ

 109 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 http://www.dusit.ac.th/2021/904453.html

กรณีที่นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษามาแล้วก่อนประกาศลดค่าเทอม 20% ติดต่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอน และเพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือใช้ e-mail ของนักศึกษา (e-mail ของมหาวิทยาลัย) ในการส่งเอกสารหลักฐาน 

 160 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
http://www.dusit.ac.th/2021/904458.html (ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 / ภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)

 64 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา


สาระน่ารู้สำหรับนักศึกษา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ดูได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/knowledge2/detail.php?id=565

 90 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
แบบออนไลน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
https://bless.m-culture.go.th/king

 90 ผู้เข้าชมทั้งหมด