คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

 72 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

 91 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


💐ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ สังกัดโรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
📌ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)
📌ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(20)/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564

 93 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-23 ก.ย. 2564


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-23 ก.ย. 2564

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

 127 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

วันเวลาเรียน รายวิชาอาหารการกินและรายวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก


รายวิชา อาหารการกิน Food for life รหัสวิชา 2500118 ตอนเรียน TA วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. เริ่ม วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64
รายวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก Thai and Global Citizens รหัสวิชา 2500121 ตอนเรียน TA วันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น. เริ่ม วันอังคารที่ 21 ก.ย.64
(**สำหรับนักศึกษา รหัส 64 ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน/63และมีผลการเรียนเรียบร้อยแล้วให้ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวแทน)

 132 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “การพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
ชื่อบทความ “การพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง”

 130 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564

 169 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

 169 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  12 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

 103 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

 265 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้