ขั้นตอนการทำแบบยืนยันนักศึกษาเงินกู้ชั้นปีที่ 1(รหัส 64)


ประกาศ!!!!! สำหรับนักศึกษาเงินกู้ชั้นปีที่ 1(รหัส 64) 😳😳โปรดศึกษารายละเอียดในสไลด์ทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการ😳😳
📌📌ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินเงินกู้ยืมฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=NMcpWgAiNBw&feature=youtu.be
1. เข้าระบบ DSL https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
2. ศึกษาขั้นตอนการทำและกรอกเอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯ
3. ตรวจสอบค่าเล่าเรียนฯได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/09/2727
4. ส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

 316 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม Let is talk season 2 ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกวันพฤหัสบดี


เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม Let is talk season 2 ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ห้อง English Club หรือ join code “lkyrt4l”

 299 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คลินิกวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง เปิดให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน


คลินิกวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยบุคลากรสามารถนัดหมายวันเวลาเข้ารับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ เพียงสแกน QR Code ดังภาพ หรือ กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/5A8UcmN8R7C3L9CKA

 279 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับร้านอาหารออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตรัง”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับร้านอาหารออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตรัง”

 287 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบเตรียม Portfolio ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบเตรียม Portfolio ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 361 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์และยืนยันข้อมูลได้ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูล https://forms.gle/kr8WM64yo3pTJ3aTA หรือ Scan Qr Code ดังภาพ

 306 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง ปิดให้บริการในวันที่ 24 กันยายน 2564


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง ปิดให้บริการในวันที่ 24 กันยายน 2564

 224 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน Pre TOEIC Test


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน Pre TOEIC Test ในวันอังคารที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น. และในวันที่ 21 ต.ค.64 เวลา 09.00 น . เป็นต้นไป ห้อง SIC 21 โดยอาจารย์และบุคลากรสามารถลงทะเบียนเพื่อจองรอบสอบได้ดังลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://forms.gle/R5osMDRsKesnDZAP9 หรือ Scan QR code เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับจองรอบสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 222 ผู้เข้าชมทั้งหมด