ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฏจวา ยีหะ

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นางสาวนัฏจวา ยีหะ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 3,184 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรดล เพชรพลาย

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นายพีรดล เพชรพลาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 2,663 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษา รหัส 66 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นักศึกษา รหัส 66 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🧐ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2566
📢📢ตรวจสอบตารางลงทะเบียนเรียนได้ที่
www.trang.dusit.ac.th
FB Pgae ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง
Scan QR Code เพื่อตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน
👉กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติลงทะเบียน ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

 1,481 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566

📌📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566
🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th

 767 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษา รหัส 66 ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

😍😍ปุกาด ปุกาด!!!
นักศึกษา รหัส 66 ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา

 368 ผู้เข้าชมทั้งหมด

Happyวันหยุด ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

📌📌ประชาสัมพันธ์ วันหยุด ประจำเดือน สิงหาคม 2566
📝📝ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง
🌊🌊🌴🌴เดือนนี้ มีวันหยุดให้บริการน้องๆ นักศึกษา และอาจารย์ วันไหนบ้าง ตรวจสอบกันได้เลยคร่าาาา🥰🥰🥰

 357 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มาแล้วววว !!

Dek 66 ฟังทางนี้ 📢📢

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มาแล้วววว !!! 😍😍

🗓️ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

⏰ เวลา 9.00-16.30 น.

📌📌 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารดุสิตพารา

👉🏻👉🏻ตรวจสอบกำหนดการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/academicsuandusittrang

 315 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษารหัส 63-65 ยืนยันการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 /2566

17-27 กรกฎาคม 2566
นักศึกษารหัส 63-65 ยืนยันการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 /2566

👉👉www.academic.dusit.ac.th

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/academicsuandusittrang

 285 ผู้เข้าชมทั้งหมด