ผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

 606 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 421 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “ทุนเด็กดี SDU” ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “ทุนเด็กดี SDU” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2.นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา
3.นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดา/ผู้อุปการะ) ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบัน
4.ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
5.นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติดี
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565
ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 081-1729599

 2,094 ผู้เข้าชมทั้งหมด