วิทยากรในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.ชารินี ใจเอื้อ และ ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก อบต.ควนธานี จ.ตรัง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 132 ผู้เข้าชมทั้งหมด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.ธีรเดช รักไทย และนางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน

 154 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผอ.ศูนย์ฯ ตรัง เดินทางร่วมงานการกุศลมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามทับเที่ยง จังหวัดตรัง

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางร่วมงานการกุศลมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามทับเที่ยง จังหวัดตรัง

 177 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เราไปด้วยกัน แบ่งปันน้ำใจ Trip to Share Workshops Day

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเดินทางเรียนรู้ แบ่งปัน สนุก สุขสันต์ กับ กิจกรรมการปลูกเมล่อนแบบครบวงจร

 161 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ยินดีกับท่านอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ยินดีกับท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 371 ผู้เข้าชมทั้งหมด