ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา ตรัง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของการเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2545 โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 พันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีการบริหารจัดการด้านวิชาการด้วยระบบกลไกเดียวกับเดียวกับในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ได้มีการบริหารจัดการด้านอาจารย์โดยการนำอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากในมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นผู้สอนในศูนย์ฯ ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานตามคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งปีการศึกษา 2555 ได้ปิดรับนักศึกษาชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยตั้งโรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขึ้นมาใหม่ มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ เพื่อสร้างจุดเน้นที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ตรังฯ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาอีกครั้ง โดยการจัดการเรียนการสอนในด้านที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำ และให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และปัจจุบันยังมีการปรับนโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับนานาชาติในโลกเสรีของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ได้

รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Tourism

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทยชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ :B.A. (Tourism)

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

139 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ:หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
4.2 ภาษาที่ใช้:ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา:รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5. ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6.1บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพและศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
6.2มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม
6.3สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยเป็นไปตามสากลอย่างต่อเนื่อง
6.4สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.5มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.6มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

7.1ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7.2มัคคุเทศก์ (Tour Guide) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7.3พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
7.4พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
7.5ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
7.6พนักงานบริการในสายงานอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

8.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
8.2มีบุคลิกภาพดี/มีสุขภาพดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว
8.3เป็นบุคคลสัญชาติไทย
*สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี (การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน) และต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1,085 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้