ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

ดร. ธีรเดช รักไทย
รองผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

ดร. นวลรัตน์ วัฒนา

 ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี  ใจเอื้อ
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  กลุ่มวชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

 2,356 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้