ประวัติ

วัฒนพล ชุมเพชร
ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mailwattanapon_chu@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • เทคโนโลยีทางด้านการผลิต
 • การพัฒนาระบบ
 • การออกแบบมัลติมีเดีย
 • การเป็นวิทยากรในด้านเกียวกับคอมพิวตอร์และเทคโนโลยี
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
 • 2555 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ทำการบ้านด้วยตนเองของนักศึกษาในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • 2557 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวตามรอยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (กิจกรรมที่ 4)
 • 2558 การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยผ่านเว็บเบราเซอร์และโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
 • 2560 ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ
 • 2560 การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ
 • 2561 โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 2562 การพัฒนาสื่อการสอนเสริมภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย ผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสามมิติ
 • 2562 “ดิ โนอิ้ง เกมส์” ยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
 • 2563 โครงการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนโครงการถนนร่วมใจ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) เพื่อบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
Certificates
 • IC3 Digital Literacy Certification (Key Application, Living Online, Computing Fundamentals) ใบรับรองการอบรมและการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิทยากร
 • พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 / กองสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง
 • โครงพัฒนาศักยภาพชุมชุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม / เทศบาลนครตรัง
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ จังหวัดตรัง ตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการในยุค Thailand 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง / สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 9 สู่การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 / สำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง
 • ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้สูงอายุ / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Premier Pro / วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power point ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน / สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
 • ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้สูงอายุ / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
 • พัฒนานักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อด้านสุขภาพและนวตกรรม / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อสุขภาพ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
 • พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562 / กองสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง
บทความวิจัย
วัฒนพล ชุมเพชร (2563). การพัฒนาระบบเกมการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียน เผยแพร่โดย วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (รอตีพิมพ์)
วัฒนพล ชุมเพชร (2561). การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 36 (2), 36-57
วัฒนพล ชุมเพชร. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9, 106-117.
วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน, คุณัชญ์ เตียวนะ. (2560). การพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11 (1), 185-192.
วัฒนพล ชุมเพชร. (2559). การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยผ่านเว็บเบราเซอร์และโทรศัพท์มือถือ. ใน การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559, เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ. (หน้า 287-304). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์.
วัฒนพล ชุมเพชร, ศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม, วิทูรย์ คงผล และกิ่งดาว เกาะสมัน. (2557). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวตามรอยพระยารัษฎานุประดิษฐ์. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี .

 290 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้