ประวัติ

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
ชื่อ นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail thippika_tho@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2554 ศศ.ม.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • การประกอบขนมไทย
  • อาหารนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะมุด ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
บทความวิจัย
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์. (2562) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. (หน้า 952-957) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ (2561) การศึกษาอายุการเก็บของขนมจ่ามงกุฎ.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28, วันที่8-9 พฤษภาคม 2561ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
Srijareuan, J., Kajontirat, M., & Thorarit, T. (2016). The Development of Lod Chong with Mango. In C. Sirisathitkul (Ed.), The 8 th Walailak Research National Conference. Nakon Sri Thamarat. Thailand: Walailak Univerity. 93-96.
รางวัลที่ได้รับ
ปี รางวัล
2014 ได้รับเหรียญทอง ประเภท Free Style Pasta  และเหรียญทองแดง ประเภท Main Course Seafood รายการ 16th FHC China International Culinary Arts Competition 2014

 304 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้