รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7
(คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 7)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2565

ช่องทางรับสมัคร : https://bit.ly/ComVer7

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

📌 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
– มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ
– ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง (อำเภอห้วยยอด)
💁🏼‍♀️สอบถามเพิ่มเติม โทร 091-0367666 หรือ 096-2979153 ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ

 8,884 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  10 ผู้เข้าชมวันนี้

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม fight for u ep.1 where are you rc


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.10 – 13.00 น.คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม fight for u ep.1 where are you rc ออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์โดยให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการร่วมเล่นเกมส์ที่สร้างความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

 198 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่ คุณสุชาดา ศรีปล้อง (พี่แจ้ว) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/11/2761

 226 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนวัลลภ”


รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนวัลลภ”
โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5000 บาท
โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564
สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/jxEVvqdmht3j28fa6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาดา ศรีปล้อง(พี่แจ้ว)โทร 081 172 9599

 245 ผู้เข้าชมทั้งหมด

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมประชุมการศึกษาและพัฒนาจังหวัดตรังให้เป็น Mice city


อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมการศึกษาและพัฒนาจังหวัด ตรังให้เป็น mice city เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อศึกษาภาพรวมของจังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนก ประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง

 138 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เตรียมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565


คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ แบบ online และ offline ทางช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร จัดการประชุมผ่านระบบ zoom เวลา 13.00 น.
ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 179 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง วางแผนอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด

อาจารย์สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานราก


อาจารย์สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรอาหารจานเดียวยอดนิยม 75 ชั่วโมง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่างิ้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-23ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรังจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง

 156 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM


วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา และประกาศผลการประกวดบทกลอนวันไหว้ครู หัวข้อ “ครูไทยยุคโควิด” ได้แก่ น.ส.วิลาวัลย์ เกาะสมัน และน.ส.พิมพิศา ยี่สุ่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการส่ง เสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐาน รากของประชาชน 75 ชั่วโมง : หลักสูตรงานตกแต่งสถานที่ (การจับจีบผ้า และ การจัดแต่งดอกไม้) จำนวน 2 รุ่น ณ เทศบาลตำบลนาวง และเทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 23 ตุลาคม 2564 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง

 177 ผู้เข้าชมทั้งหมด