ประวัติ

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
ชื่อ นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail sirinthip_sut@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ.2557 วท.ม.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • การประกอบอาหารไทยดั้งเดิม
  • การประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน 4 ภาค
  • การประดิษฐ์งานใบตอง และแกะสลักผัก-ผลไม้
  • การถ่ายภาพ และจัดตกแต่งอาหาร (food stylist)
บทความวิจัย
 สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์. (2562) : การพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. (หน้า 1019-1024) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์. (2560) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้ขนมลูกชุบจากเนื้อเม็ดขนุน.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560.วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
Boonchoat, P., Tayankitchareun, K., & Suttapong, S. (2016). The Product Development of Butterfly Pea Noodle. In C. Sirisathitkul (Ed.), The 8th Walailak Research National Conference. Nakon Sri Thamarat. Thailand: Walailak Univerity. 119-122.
รางวัลที่ได้รับ
ปี รางวัล
2019 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Classic Thai Cuisine Professional Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2019
2017 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Amazing Pad Thai Challenge ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2017
2014 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Main Course Lamb และรางวัลชมเชย ประเภท Main Course Beef ในรายการ 16th FHC China International Culinary Arts Competition 2014

 289 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้