ประวัติ

ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mailsaowapan_pal@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6843
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (สุขาภิบาลอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การสุขาภิบาลอาหาร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
  • อนุสิทธิบัตร เรื่อง การพัฒนาผลิตไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงเบา.
  • การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะมุด (The Development and Processing of Horse Mango Product) ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 320 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้