ประวัติ

ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
E-mailpiyanee_pet@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2557 ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2548 ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความวิจัย
ปิยาณีย์  เพชรศรีช่วงและพรพรหม เสียงสอน (2560) ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 /2560 “การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ICNCEFT2017) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560. ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปิยาณีย์  เพชรศรีช่วง (2557). รูปแบบการเมืองภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มประมงพื้นบ้านเขตเลเสบ้าน จังหวัดตรัง.การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเรื่องสหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2557.ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.

 343 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้