ประวัติ

ปัทมา กาญจนรักษ์
ชื่อ นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail pattama_kan@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6843
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • โภชนาการและการประกอบอาหารตะวันตก
รางวัลที่ได้รับ
ปี รางวัล
2019 ได้รับเหรียญทองแดง รายการ Thailand Ultimate Challenge 2019 ในรายการ THAIFEX – World Food Asia 2019 รายการแข่งขัน Main Course Pork and Chicken Challenge Professional Chef 
2017 ได้รับเหรียญทองแดง รายการ Thailand Ultimate Challenge 2017 ในรายการ THAIFEX – World Food Asia 2017 รายการแข่งขัน Amazing Pad Thai Noodle Challenge

 277 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้