ประวัติ

นวลรัตน์ วัฒนา
ชื่อดร.นวลรัตน์ วัฒนา
ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
E-mailnuanrath_wat@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2552 วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2561 ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • การบริหารโครงการ
  • การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
  • การจัดการฐานข้อมูลในองค์กร
บทความวิจัย
Nuanrath Wattana and Phattarawan Tantong. (2019). Modelling the Effect of Website Quality and Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: Phuket, Thailand. The Journal of Social Sciences Research. 5(7). 1150-1160.
อรวรรณ พลฤทธิ์ ณัฐกิตต์ อานันท์สันติ ณัฐวัตร เหล่าตระกูลงาม ชาคริต โคจรนา ธนกฤต รัตนสิมานนท์ และนวลรัตน์ วัฒนา. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิคของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Reseaech and Innovation for Sustainble Development)” (หน้า 347-364). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
อรอุมา เทียนยี่ ธัญชนิต ห่อจันทร์ นูรีด้า เบ็ญสะอาด และนวลรัตน์ วัฒนา. (2562). การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่องวินัยจราจร กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Reseaech and Innovation for Sustainble Development)” (หน้า 83-96). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล และนวลรัตน์ วัฒนา. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ศรีตรังเกมส์สำหรับรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561. “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”. (หน้า 117). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
นวลรัตน์ วัฒนา. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. (หน้า 159). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

 618 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้