ประวัติ

ชื่อ นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail Machareak_cho@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2557 บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • ด้านธุรกิจการบิน
 • ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ด้านการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตวิทยาการบริการ
Certificates
 • Certificate of Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 10th Ever MICE Curriculum. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
 • Certificate of Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 7th Ever MICE Curriculum. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
 • ผู้ประเมินต้นแบบตามสมรรถนะบุคลาการวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน : ASEAN MRA on Certificate Program in Nation Master of Trainer (Food and Beverage). Bangkok University, Thailand and William Angliss Institute,Melbourne, Victoria Australia
 • Certificate Program in the Aviation Weather Messages Decoding. South Eastern Regional Meteorological Centre, Thailand.
 • Certificate Program of Aviation Security Awareness, Service Excellence. Dangerous Goods Regulation, and Load Control Training of Nok Airline Company Limited.
 • Certificate Program of Attendance for Cabin Crew Preparation (Aviation). Élan Institute Performance, North Sydney, NSW Australia.
บทความวิจัย
มาฆฤกษ์ ชูช่วย และนบศรีจันทร์. (2560). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามภูมินิเวศน์ป่า บ้านลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง. การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Thanawit Piandee, Makharerk Chouchuay, Chadawan Sirijarukul and Charinee Jaiuea. (2017). Guidelines of the marketing mix and integrated marketing communication into environmental and society responsibility accommodation management of Kwanmor Hotel, Khon Kaen University. The 4th International and 3th National Conference Environmental Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Intergrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University. 

 301 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้