ประวัติ

ชื่อนายกฤษณ์ นวลจันทร์
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
E-mailkrit_nua@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา
พ.ศ. 2555 วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • Information System Development
  • Human Resource Management
  • Network analysis
  • System analysis
บทความวิจัย
กฤษณ์ นวลจันทร์ และอรอุมา เทียนยี่. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสั่งซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปฟาร์มปูนิ่มของผู้บริโภค กรณีศึกษา ฟาร์มปูนิ่ม ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน. (หน้า 123).สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
จักรพันธ์ ฤทธิ์มาก กิตาการ อ่อนสง กนกวรรณ ไทยประดิษฐและกฤษณ์ นวลจันทร์. (2559). หนังสือเสริมการเรียนรู้ ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเออาร์ เรื่อง เทพารักษ์ กับคนตัดไม้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”. (หน้า 131-136). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
พิเชษฐ์ ไพรัตน์ สหรัญ สร้อยสน สจพล อักษมณาภา กฤษณ์ นวลจันทร์ และกนกวรรณ ไทยประดิษฐ. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงและการสะกดคำภาษาไทย. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559. (หน้า 359-366). สงขลา:โรงแรมบุรีศรีภู.

 316 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้