ประวัติ

จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
ชื่อ นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail jutamas_cha@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6844
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2549 วท.ม. (การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
  • ด้านการท่องเที่ยวที่พักชุมชน Homestay
บทความวิจัย
จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ,กนกวรรณ วีรรัตนะ,สาวิตรี ณุวงศ์ศรี (2561) ขนมเปี๊ยะเมืองตรังกับมิติทางประวัติศาสตร์ โภชนาการ และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร.วารสารคหเศรษฐศาสตร์. 61(1), 27 – 41.
จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ, กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี. (2560). ขนมเปี๊ยะ 1 ในยุทธจักรความอร่อยจังหวัดตรัง กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร. การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0: ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 254 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้