ประวัติ

จริยา เกิดไกรแก้ว
ชื่อนางจริยา  เกิดไกรแ้ว
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
E-mailjariya_ker@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • Information Technology
  • Social Information
บทความวิจัย
จริยา เกิดไกรแก้ว, จุฬารัตน์ ดวงจันทร์, อาลาตี แมเลาะ และโนร์ฟาตีฮะห์ เจ๊ะอูมา. (2562). การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อต่อต้านการคอรัปชันในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 14(1). เผยแพร่ มกราคม-มิถุนายน 2564.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2562). แนวทางการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9. นครศรีธรรมราช:วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2562). การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. สงขลา: โรงแรมสยามออเรียนทัล.
อาลาตี แมเลาะ และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2562). การทบทวนวรรณกรรม การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Reseaech and Innovation for Sustainble Development)” (หน้า 97-106). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2561). การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการ สื่อสารของนักศึกษาโดยใช้ตัวแบบรายการสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรณีศึกษา : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวน ดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจ สร้างสรรค์”. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2561). การจัดอันดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561. สงขลา: โรงแรมบีพี สมิหลา บีช.
วรรณดี ศิริมงคล อมรรัตน์ รองพล และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2561). การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง. ใน การประชุมระดับชาติและนานาชาติ Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development for MICE City. สุราษฎร์ธานี: โรงแรมวังใต้.
ดายานา ปะยังซายี พีรวัส สงรักษ์ วีรวิช โปซิว และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดย ชุมชน จังหวัดตรัง.ใน การประชุมระดับชาติและนานาชาติ Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development for MICE City. สุราษฎร์ธานี: โรงแรมวังใต้.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2560). การบูรณาการรายวิชาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้ห้วข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 “Research to Mobilize Society”. สงขลา: โรงแรมบีพี สมิหลา บีช.
กามีละห์ นารง นาดีบะห์ อีซอ อริสรา กองศรี และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2559). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดตรัง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. 9(1). 26-35.
อรรถพล สัจกุล และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2559). การพัฒนาเว็บไซต์ Social Commerce ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน. ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
จริยา เกิดไกรแก้ว. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society)”. สงขลา:โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่.

 542 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้