ประวัติ

ชื่อนางสาวเจนจิรา หวังหลี
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
E-mailjanejira_wan@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา/สาขาที่จบมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2557วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • Information System Development
  • Web application
บทความวิจัย
เจนจิรา หวังหลี. (2562). รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9. (หน้าD63-D68). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
เจนจิรา หวังหลี. (2562). การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. (หน้า 1832-1838). สงขลา: โรงแรมสยามออเรียนทัล.
เจนจิรา หวังหลี. (2561). ระบบค้นหาศูนย์ซ่อมรถด้วยการะบุตำแหน่งบนแผนที่และ แจ้งอาการรถเสีย กรณีศึกษา จังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 “Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์”. (หน้า 514-520). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
สุชาดา เฉี้ยนเงิน ณัฐวัตร ลีวิริยะพันธุ์ ณัฎฐมาศ บุญดาว และเจนจิรา หวังหลี. (2561). การพัฒนาระบบจองที่พักผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา บ้านสามหลัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน การประชุมระดับชาติและนานาชาติ Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development for MICE City. (หน้า 125-135). สุราษฎร์ธานี: โรงแรมวังใต้.
เจนจิรา หวังหลี. (2561). ระบบค้นหาศูนย์ซ่อมรถด้วยการระบุตำแหน่งบนแผนที่และแจ้งอาการรถเสีย กรณีศึกษาจังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 “Creative Economy: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (หน้า 514-520). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
เจนจิรา หวังหลี. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบพึ่งพาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. (หน้า 733-738). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
เจนจิรา หวังหลี. (2560). การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เรื่องโครงสร้างขั้นตอนและขั้นตอนวิธี. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม. 7(2), 80-90.

 597 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้