ประวัติ

ดุษฎี ทรัพย์บัว
ชื่อนางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-maildussadee_sub@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6843
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554 วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • วิทยาศาสตร์อาหาร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
  • อนุสิทธิบัตรไส้กรอกคั่วกลิ้ง
  • ดุษฎี ทรัพย์บัว. (2559). ผลของการชงชาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและการยอมรับของผู้บริโภคของน้ำชาดาหลา. ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  • สุภาวดี นาคบรรพ์, สาวิตรี ณุวงศ์ศรี, ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์, ดุษฎี ทรัพย์บัว, และสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์. (2560). การศึกษาผลการเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเปรียบเทียบกับการใช้ความร้อนแบบถุงเพาซ์ต่อคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้: เคาหยก. ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  • ดุษฎี ทรัพย์บัว. (2562). การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะมุด (The Development and Processing of Horse Mango Product) ตรัง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
บทความวิจัย
ดุษฎี ทรัพย์บัว. (2562) : การพัฒนาสูตรไส้กรอกเครื่องแกงข้าวหมกไก่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. (หน้า 945-951) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดุษฎี ทรัพย์บัว (2561)การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้รสหมูย่างเมืองตรัง.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28, วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
Kaeawme, K., Kaeawprasert, K., & Sapbua, D. (2016). Product Development of Torch Ginger Ice cream. In N. Powijit (Ed.), PSU Trang National Conference on Research across Discipline 2016. Trang. Thailand: Prince of Songkha University. 393-396.

 330 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้