ประวัติ

ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชารินี ใจเอื้อ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
E-mailcharinee_jai@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน6814
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
  • การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน/พัฒนา
    บุคลิกภาพ

Certificates
  • ASEAN Tourism Professional Registration System : ATPRS ) ผู้ฝึกสอนระดับอาเชี่ยน NT
บทความวิจัย

 

เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อินทิรา ไพรัตน์ และชารินี ใจเอื้อ. (2560). รูปแบบการสร้างองค์การสุขภาวะ กรณีศึกษาบริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด. ใน งานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017) : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

 621 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้