ประวัติ

ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ชื่อ นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail Chadawan_sir@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6844
วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป (นานาชาติ)) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2552 ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Southern Cross University
บทความวิจัย
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และชฎาวรรณ ศิริจารุกุล.(2561). แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง.งานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 : การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
Thanawit Piandee, Makharerk Chouchuay, Chadawan Sirijarukul and Charinee Jaiuea. (2017). Guidelines of the marketing mix and integrated marketing communication into environmental and society responsibility accommodation management of Kwanmor Hotel, Khon Kaen University. The 4th International and 3th National Conference Environmental Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Intergrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University.
Thanawit Piandee, Benjawan Khunrit, Tussanawalai Tantiakerat, Chadawan Sirijarukul and Swetttachat Nakachat. (2017). The potential of Peranakan cultural touirism attraction in Trang. The 4th International and 3th National Conference Environmentol Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Intergrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University.

 256 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้