บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน” โดย ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก (International Language) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด และยังเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ทั่วโลกเป็นจำนวนมากที่สุด ภาษาอังกฤษได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้คนทั่วโลกควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแง่มุมของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning model) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันจะส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน”

 633 ผู้เข้าชมทั้งหมด