ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


💐ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ สังกัดโรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
📌ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)
📌ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(20)/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564

 89 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-23 ก.ย. 2564


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-23 ก.ย. 2564

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

 123 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

วันเวลาเรียน รายวิชาอาหารการกินและรายวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก


รายวิชา อาหารการกิน Food for life รหัสวิชา 2500118 ตอนเรียน TA วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. เริ่ม วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64
รายวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก Thai and Global Citizens รหัสวิชา 2500121 ตอนเรียน TA วันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น. เริ่ม วันอังคารที่ 21 ก.ย.64
(**สำหรับนักศึกษา รหัส 64 ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน/63และมีผลการเรียนเรียบร้อยแล้วให้ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวแทน)

 128 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “การพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
ชื่อบทความ “การพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง”

 126 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “การใช้ไข่ขาวทดแทนเนื้อไก่ในไส้ของกระหรี่ปั๊บเพื่อผู้สูงอายุ”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 63) ชื่อบทความ “การใช้ไข่ขาวทดแทนเนื้อไก่ในไส้ของกระหรี่ปั๊บเพื่อผู้สูงอายุ”

 326 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กิจกรรมวิชาการประจำเดือนกันยายน 2564


กิจกรรมวิชาการ สำหรับผู้สอนและนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2564

 346 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ในรายวิชา 5071102 Culinary Mathematics สำหรับนศ.รหัส 64 ภาคเรียนที่ 1/2564 👉 เป็นวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 391 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเทคโนโลยี ภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”

 451 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

 242 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564


📌กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564
📌วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบ GAME GATHER TOWN

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้