รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “ทุนเด็กดี SDU” ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “ทุนเด็กดี SDU” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2.นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา
3.นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดา/ผู้อุปการะ) ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบัน
4.ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
5.นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติดี
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565
ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 081-1729599

 817 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  18 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


 2,090 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  27 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” จำนวนทุนละ 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท) 2.มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี 3.มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องบริหาร อาคารดุสิตพารา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 081-1729599

 1,268 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 1,098 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  7 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562


ขอแจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 1,432 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  7 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ตารางเรียน ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 1,664 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  6 ผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academicขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academic

 11,175 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  5 ผู้เข้าชมวันนี้

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้
1. เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th/
2. เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกเมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
4. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบความถุกต้องก่อนกดบันทึก

หมายเหตุ : นักศึกษาสามาถแก่ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบบริหารการศึกษาได้จำนวน 1 ครั้ง หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 10,831 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563


นักศึกษาผู้ชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2563 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำประการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสำนักงาน

 12,453 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้