ประวัติ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
ตำแหน่ง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail benjawan_khu@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6814
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏภูเก็ต
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • นวัตกรรมทางการศึกษา
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน
 • การสอนภาษาไทย
 • การออกแบบการเรียนการสอน
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานอื่นๆ
 • ปี 2555 รายงานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 • ปี 2556 รายงานวิจัยเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 • ปี 2557 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปอรานากันอันดามันสู่แหลมมลายู
 • ปี 2557 รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ตรัง-กระบี่-พังงา) กรณีศึกษา จังหวัดตรัง
 • ปี 2557 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศคติต่อการอ่านและพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 • ปี 2558 รายงานวิจัยเรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 • ปี 2558 รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
 • ปี 2559 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 • ปี 2561 รายงานวิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการสรุปความของนักศึกษา
 • ปี 2562 รายงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโร ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
บทความวิชาการ
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะ การอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3), 1 – 16.
บทความวิจัย
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเค ดับบลิว แอลพลัส (KWL Plus) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการสรุปความเข้าใจในการอ่าน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(2), 88 – 97.
สุวิมล พลอินทร์, นันทรัตน์ ชวนานันท์, ธนะวิทย์ เพียรดี และ เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: ถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable
ปาริสา กานต์ฎีกานนท์, กรรณิการ์ หลีเหม, ธนะวิทย์ เพียรดี และ เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562. หน้า 38-47.
Thanawit Piandee, Benjawan Khunrit, Tussanawalai Tantiakerat, Chadawan Sirijarukul and Swetttachat Nakachat. (2017). The potential of Peranakan cultural touirism attraction in Trang. The 4th International and 3th National Conference Environmentol Friendly Tourism for Sustanable Development. Research for Integrated Ecotourism Management in Southern Thailand, Prince of Songkla University, pp. 37-39.
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อินทิรา ไพรัตน์ และชารินี ใจเอื้อ. (2560). รูปแบบการสร้างองค์กรสุขภาวะ : กรณีศึกษาบริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ดจำกัด. ในการประชุมวิชาการ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) : กรุงเทพฯ
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2559). การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง” ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์. (2558). การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง. ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

 367 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้