ขอมอบหนังสือ “รู้จัก ววน. ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 621 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

เผยแพร่ เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 436 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 824 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคการออกแบบ INFOGRAPHIC เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 4

 725 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

 714 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 840 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

 401 ผู้เข้าชมทั้งหมด