คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Discussion (ดิซคัฌ-อัน)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Synonyms (คำพ้อง) : Conversation, debate.

Example (ตัวอย่าง) : We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.

 1,155 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2564 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2564 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ในรูปแบบ Hybrid (on-site&online) ณ ห้องประชุมDP 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 278 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 4) ประจำปี 2560 – 2562


ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 4) ประจำปี 2560 – 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2022/971941.html

 218 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วงได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน


ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วงได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 143 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 7”


ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรม มีการจัดรูปแบบการอบรมให้มีความทันสมัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Hybrid Learning ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง และ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetingsวิทยากรโดย ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว อาจารย์เจนจิรา หวังหลี และคณะอาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการจริงด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์

 133 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง


ในโอกาสได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 📰 ชื่อบทความวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารมรดกหมูย่างเมืองตรังเพื่อการเรียนรู้บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 93 ผู้เข้าชมทั้งหมด

อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ด้านการท่องเที่ยวฯ


ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลิบง ตามคำสั่ง คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัตรัง (คศป.) โดยจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ โดยร่วมรับฟังผลประเมินและเสนอแนวทางข้อคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเบื้องต้นตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 07.30-18.00 น.

 90 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ การนำส่ง มคอ.3 ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2564


📢📢 ประชาสัมพันธ์ การนำส่ง มคอ.3 ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2564

📜📜หลักสูตรฯ รวบรวม มคอ .3 นำส่ง ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน (งานวิชาการและให้คำปรึกษา)

🗓⏰ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ

 141 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 161 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ฯ ตรัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


📌📌ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ และ นักศึกษา
📲📲ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ฯ ตรัง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🗓ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
⬇️⬇️คลิกลิ้งค์ เพื่อตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/c4Z8aF9Y4Q5yZtNa6หรือ Scan Qr Code 👩‍💻 ดังภาพ
✒️✒️”ทุกความคิดเห็นของท่าน คือ เสียงสะท้อนในการพัฒนางานของเรา”

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด