รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระบบ AEC) เปิดภาคการศึกษา วันที่ 17 มกราคม 2565


รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระบบ AEC) เปิดภาคการศึกษา วันที่ 17 มกราคม 2565

 293 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022
สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์
เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา ๓-๖ เดือนจำนวน ๑๐ ทุน
อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว 
โดยสามารถจัดส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน ๑ ชุด 
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลได้ที่คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.at/zDMW0

 633 ผู้เข้าชมทั้งหมด

Thailand Research Expo and Symposium 2022 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม
Thailand Research Expo and Symposium 2022 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
📍ภายใต้การนำเสนอบทความผลงานวิจัย ใน 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
🟢 การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
🟢 การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
🟢 การวิจัยด้านการศึกษา
🟢 การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
🟢 การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
🟢 การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนส่งบทความผลงานวิจัย : https://researchexpo.nrct.go.th (คลิก Link : Thailand Research Expo and Symposium)
ที่มาจาก : เพจ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 216 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7
(คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 7)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2565

ช่องทางรับสมัคร : https://bit.ly/ComVer7

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

📌 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
– มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ
– ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง (อำเภอห้วยยอด)
💁🏼‍♀️สอบถามเพิ่มเติม โทร 091-0367666 หรือ 096-2979153 ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ

 11,723 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอาหารว่างต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ท่าอากาศยาน ตรัง


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลจัดอาหารว่าง ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง และเดินทางกลับโดยเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยาน ตรัง ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการและบุคลากรร้านกาแฟ Dusit Serve ได้ดูแลจัดเตรียมอาหารว่าง รับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ถือเป็นการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารประเทศและคณะได้ทราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ท่าอากาศยานตรัง

 196 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับ “การตรวจประเมินภายในมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green office ประจำปี 2565(Internal Audit)”


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับ “การตรวจประเมินภายในมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green office ประจำปี 2565 (Internal Audit)” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงานให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ได้แก่ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สิ่งแวดล้อม ดร.สิมนัส ตรีเดช หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ อ.กฤษณ์ นวลจันทร์ ผู้ตรวจประเมิน กรีนออฟฟิส กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 เมษายน 2565

 159 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดทดสอบภาษาอังกฤษหลังการอบรม (Post-test)​ หลักสูตรพิชิตโทอิค 1 และ 2 (รุ่นที่ 8)


เมื่อวันที่ 23 และ 26 เมษายน 2565 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดทดสอบภาษาอังกฤษหลังการอบรม (Post-test)​ หลักสูตรพิชิตโทอิค 1 และ 2 (รุ่นที่ 8)​ โดยมีอาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล และ ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นผู้ควบคุมดูแล

 151 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาลำปางและตรัง “มามะมากิ๋นข้าวบ้านเฮา & มาตะสูมากินข้าวเริ่นเรา”


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง และศูนย์การศึกษา ลำปาง ในรายวิชาเทคโนโลยีข้าว ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาลำปางและตรังภายใต้ชื่อ “มามะมากิ๋นข้าวบ้านเฮา & มาตะสูมากินข้าวเริ่นเรา” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้าวกับวัฒนธรรมอาหารภาคเหนือ – ภาคใต้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาศูนย์การศึกษาลำปาง และตรังอีกด้วย กิจกรรมนี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับนักศึกษาจากทั้งสองศูนย์การศึกษา

 125 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง


📋มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
😊รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
👉มีหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่การผลิตอาหารและพื้นที่สำหรับให้บริการจัดส่งและจำหน่ายขนมอบ/อาหารที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

 11,524 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  17 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Deposit (ดิพอส-อิท)
ชนิดคำ : Verb
แปลว่า : ฝากเงิน
Synonyms (คำพ้อง) : security, installment.
Example (ตัวอย่าง) : There’s a night safe outside the bank, so
you can deposit money whenever you wish.

 655 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้