คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย

Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Calculate (แคล-ควิเลท)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : คำนวณ

Synonyms (คำพ้อง) : adjust, appraise, consider.

Example (ตัวอย่าง) : The contractors calculated the cost of rebuilding to be around $2 million.

 910 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คลิปวิดิโอจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)


คลิปวิดิโอจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

ที่มา:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 388 ผู้เข้าชมทั้งหมด

วันที่ 23 มีนาคม 65 ทีมคณาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลได้ร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office (Word, Excel) ให้กับ บริษัท มิกซ์คอน จำกัด


วันที่ 23 มีนาคม 65 ทีมคณาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลได้ร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office (Word, Excel) ให้กับ บริษัท มิกซ์คอน จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้

 386 ผู้เข้าชมทั้งหมด

วันที่ 22 มี.ค.65 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office (Word,Excel) ให้กับบริษัท พรชัยคอนกรีต จำกั


วันที่ 22 มี.ค.65 เวลา 08.30 – 16.00 น. ทีมคณาจารย์จากหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office (Word,Excel) ให้กับบริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​ ฝ่ายวิชาการ​ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 387 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระวิริยะอุสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายไให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด นั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง มีมติเห็นชอบให้ “ลายแก้วชิงดวง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้านาหมื่นศรี เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง และมีประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับลายผ้า “แก้วชิงดวง” เป็นลายผ้าท้องถิ่นของผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรัง การทอผ้าที่บ้านนาหมื่นศรีมีประวัติยาวนาน จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน วันที่ 29 มิถุนายน 2458 กล่าวถึงในสมัยที่รัชกาลที่ 6 เสด็จจังหวัดตรังว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑล ได้ทรงจัดผ้าพรรณทุกอย่างซึ่งเป็นของทำในพื้นบ้าน เช่น ผ้ายก ผ้าราชวัตร ผ้าตาสมุก ผ้าคาด ผ้าเช็ดหน้า ถวายประทานแจกแก่ข้าราชการตามสมควร” และได้ปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความตอนหนึ่งว่า “ใต้ถุนเรือนใช้เป็นที่หัดทอผ้ามีผู้หญิงมาหัดทอมาก” ย่อมแสดงว่าผ้าทอเมืองตรังมีมาก รวมทั้งในชุมชนนาหมื่นศรีด้วย ในจดหมายเหตุเดียวกันนี้ยังกล่าวถึงการใช้เงินของชาวเมือง ในวันที่ 13 พฤษภาคม ร.ศ.128 โดยยกตัวอย่างการขายผ้าว่า “เวลาบ่ายมีผู้หญิงนำผ้าขึ้นมาขายที่พลับพลา ได้ซื้อไว้ได้คนละหลาย ๆ ผืน ก็พอจะใช้นุ่งได้ ผ้าเช็ดปาก มักขายผืนละ 20 อัฐ ผ้าคาดผืนละ 70 อัฐ” ทั้งยังกล่าวถึงการแต่งกายของชาวตรังไว้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ร.ศ.128 ว่า “ราษฎรที่มาดูโดยมากสวมทั้งชายหญิง ผมทราบว่าเป็นธรรมเนียมพวกผู้หญิงที่เมืองนี้ถ้าไปตลาดต้องสวมเสื้อ โรงเย็บจักรที่นี่มีอยู่ตั้งยี่สิบโรง ซึ่งเป็นพยานอยู่ว่าคนตรังพอใจสวมเสื้ออยู่โดยมาก”การทอผ้าของบ้านนาหมื่นศรีได้ขาดหายไปช่วงหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและฟื้นคืนมาอีกครั้งเมื่อราว พ.ศ.2514 โดยยายนาง ช่วยรอด ยายผอม ขุนทอง ยายอิน เชยชื่นจิตร และยายเฉิ่ม ชูบัว ช่วยกันซ่อมแซมกี่ กับเครื่องมือเก่า ๆ ให้ใช้การได้แล้วลงมือทอผ้าด้วยความตั้งใจว่าจะให้ลูกหลานได้รู้จักผ้าทอและวิธีทอผ้าแบบดั้งเดิม ต่อมา นางกุศล นิลลออ บุตรสาวของยายนาง เป็นผู้รับช่วงกิจกรรมงานทอผ้า และสืบทอดต่อกันมาจนรุ่นปัจจุบัน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220121114625788

ข้อมูล

หนังสือ ที่ ตง 0031/ว 1285 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 4,935 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมด้วย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข ของทุกคนในศูนย์การศึกษา ตรัง ณ บริเวณหน้าอาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 455 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) เข้าร่วมโครงการอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว)🎯 ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) เข้าร่วมโครงการอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว)

🗓 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

👉 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

👉 นวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์

📢 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

‼️ได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังการอบรมสมัครเลย สแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์ https://bit.ly/TKRU65

👉 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565สอบถามเพิ่มเติม

📌 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

📬 Inbox : m.me/HalalFoodBusiness

📱 พี่ปลา 082 415 2813

👉🏻 ดร.กนกวรรณ 063 324 9628

👉🏻 อ.จริยา 085 799 2055

 2,262 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่ม​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจ​อาหาร​ฮาลาลเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำ​กับคณะกรรมการ​อิสลาม​ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม ทับเที่ยง


เมื่อวันที่​ 15​ มีนาคม​ 65​ เวลา​ 10.00​ น.​ ทางหลักสูตร​ฯ​ ได้เข้าไปขอคำแนะนำ​ คำปรึกษา​ และขอความอนุเคราะห์​วิทยากร ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจ​อาหาร​ฮาลาล​กับคณะกรรมการ​อิสลาม​ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม ทับเที่ยง ตรัง

 248 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่ม​วิชา​การ​จัดการ​ธุรกิจ​อาหาร​ฮาลาล ร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรายการเวทีคนตรัง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง


วันนี้ (18 มีนาคม 2565) นางสาววาสนา วิโนทัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ณ สวท.ตรัง โดยมี ผศ.ดร.ชาริณี ใจเอื้อ และ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์ ร่วมพูดคุยในรายการเวทีคนตรัง ดำเนินรายการโดยนางสาวยอยศพร อรรคไกรสีห์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

 261 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย

Toeic for today แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
Currency (เคอ-เร็นซิ)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : เงินตรา

Synonyms (คำพ้อง) : cash, bills, coins.

Example (ตัวอย่าง) : The bank can supply you with foreign currency.

 1,130 ผู้เข้าชมทั้งหมด