รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtu.be/qnMtCybVPJM

ปิดประตูฟัง “อธิการบดี” พูด https://youtu.be/ltKhyaxgACk

ตัวตนของผู้บริหาร https://youtu.be/H2YAgY8uxZk

มองแบบผู้บริหารสถานศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=zXQUsDozyEQ

คิดและทำอย่างผู้บริหารสถานศึกษา https://youtu.be/VSU_rdLUaqk

ผู้บริหารยุคใหม่ https://youtu.be/t71BjmhTtv8

การอบรม Hybrid Teaching https://youtu.be/erV68xPzRZ8

อุดมการณ์แห่งวิชาชีพผู้บริหาร https://youtu.be/iQ2FwuikRoM

ครูยุคใหม่ https://youtu.be/Avea2Ip7rIQ

ผู้บริหารในยุค New Normal https://youtu.be/umBqqH2IL8s

ครูในศตวรรษที่ 21 https://youtu.be/wLGOvVRSVuo

นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ https://youtu.be/AjW3LIBpmMc

การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร https://youtu.be/ed9DSIG5DaI

นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtu.be/wM9di0ssVsw

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers https://youtu.be/KoLVLZACEks

วิถีชีวิตใหม่ของ”ครู” https://youtu.be/D0qu1015mnM

“ใจ”ของผู้บริหาร รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน https://youtu.be/2YYF7EQ5VBU

จิบกาแฟ : ขอที่ยืนในสวนดุสิต https://youtu.be/VxmxTiCoJDQ

ผู้นำแห่งยุคสมัย https://youtu.be/Nd9Pxk7vmls

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=dw7opEq9-go

ข้อมูล : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 5,878 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้